Provozní řád
ubytovacího zařízení BeachCamp Nová Role

v souladu s § 21a zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví

I. Identifikační údaje zařízení

Chatový kemp BeachCamp Nová Role, Chodovská 306, 36225 Nová Role
www.beachcamp.cz / +420 778 701 516 / booking@beachcamp.cz

Provozovatel

 • nájemce: RiR s.r.o., IČ 04778260, Školní 69/4, 36225 Nová Role
 • majitel objektu: Město Nová Role

Provozní doba

Celoroční

Zodpovědná osoba

Jiří Švec st., správce kempu, tel. 604 618 731

Kategorie zařízení
v souladu s par. 43 vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

 • krátkodobé ubytování, společenské akce
 • rozsah poskytovaných služeb
  • ubytování v apartmánech (o celkové kapacitě 40 lůžek)
  • stanování
  • autokaravany
  • společenské akce
 • provoz: celoroční

II. Jednotlivé prostory zařízení

 • hlavní budova:
  • přízemí:
   • společenský sál
   • bar, sklady (nápoje a gastro vybavení)
   • přípravna
   • kotelna
   • WC pro návštěvníky s přístupem ze společenského sálu
   • kancelář
   • prádelna (skladování použitého prádla), sušárna, sklady (čisté prádlo, hygienický materiál, inventář)
   • veřejné WC s odděleným venkovním přístupem
   • veřejné sprchy s odděleným venkovním přístupem
   • kuchyňka s odděleným venkovním přístupem
  • 1. patro
   • společenský sál
 • chaty:
  • celkem 10 apartmánů v 5 chatách
  • dispozice každého apartmánu: 2 ložnice, kuchyňka a koupelna se sprchovým koutem a WC

III. Umístění lékárničky první pomoci

Lékárnička první pomoci je umístěna v přízemí hlavní budovy v místnosti Bar, která je volně přístupná ze společenského sálu.

IV. Zásobování vodou

 • pitná voda — napojení na městský vodovodní řad
 • teplá užitková voda — ohřev v kotli (kotelna se nachází v hlavní budově zařízení)

V. Způsob odkanalizování a likvidace odpadních vod

Veškeré odpady v hlavní budově i v apartmánech jsou napojeny na městskou kanalizační přípojku a likvidovány v městské čističce odpadních vod.

VI. Likvidace odpadů

Směsný i tříděný odpad z hlavní budovy, apartmánů i venkovních odpadkových košů je denně (dle potřeby i častěji) likvidován správcem kempu v kontejnerech na směsný a tříděný odpad, které jsou umístěné na pozemku města před hlavní budovou kempu.

VII. Zásady předcházení vzniku přenosných a jiných onemocnění

1. Dezinfekce hygienických zařízení (WC, koupelny a sprchy)

Provádí se denně, v případě nutnosti častěji (mimořádné situace). Dezinfekce se provádí po mechanické očistě vhodnými dezinfekčními prostředky s virucidním účinkem dle návodu uvedeném na obalu přípravku. Dezinfekci provádí pověřená a poučená osoba s osobními ochrannými pomůckami, které jsou obměňovány každých 7 dní. Po dezinfekci následuje běžný úklid prostor.

2. Dezinsekce a deratizace

Dle potřeby při výskytu škůdců. Provádí odborná firma.

VIII. Úklid

1. Úklid ubytovacích prostor

Ubytovací prostory (apartmány v chatách) jsou uklízeny denně, případně ihned v případě většího znečištění. Úklid obnáší dezinfekci hygienických prostor, běžný úklid ostatních ubytovacích prostor a mytí podlah a hladkých povrchů.

2. Úklid společenských prostor a zázemí

Úklid společenských prostor se provádí vždy po společenské akci, vždy před nadcházející společenskou akcí a průběžně v případě delšího časového rozestupu mezi akcemi. Obnáší běžný úklid, mytí podlah a hladkých povrchů a luxování zátěžového koberce ve společenské místnosti v prvním patře.

3. Úklidové pomůcky

Úklidové pomůcky a dezinfekční prostředky (v originálních obalech) jsou uloženy v odděleném skladu v hlavní budově. Při práci je povinností používat ochranné pomůcky a dodržovat zásady ochrany zdraví.

Odpovědná osoba: Jiří Švec st., správce kempu

IX. Manipulace s prádlem

1. Čisté prádlo

Čisté prádlo je ihned po vyprání (v samostatné prádelně) a usušení (v samostatné sušárně) uloženo v suchém a čistém prostředí samostatných skladů čistého prádla. Výměna ložního a hygienického prádla se provádí vždy před ubytováním nových hostů, častěji dle potřeby, nejméně však jednou za 14 dnů.

2. Špinavé prádlo

Špinavé prádlo je uloženo v prádelně a bezodkladně vypráno. V případě biologické kontaminace je použita desinfekce a následně je prádlo vypráno běžným způsobem.

3. Pracovní oděv zaměstnanců

Pracovní oděvy jsou prány mimo zařízení kempu.

Odpovědná osoba: Jiří Švec st., správce kempu

X. Ostatní provozní nařízení

 1. Provozní řád je závazný pro všechny, kdo jsou ubytováni nebo pobývají v kempu.
 2. Ve všech apartmánech je přísný zákaz kouření.
 3. Ubytování je zakázáno hostům, kteří jsou bacilonosiči nebo postiženi infekční nebo jinou parazitární nemocí.
 4. Za škody způsobené na majetku provozovatele kempu odpovídá host podle obecně závazných předpisů. V případě škody host uhradí náklady nutné pro uvedení do původního stavu.
 5. Pro psy a jiná zvířata platí zákaz volného pobíhání a venčení v kempu. Každý majitel plně zodpovídá za své zvíře.
 6. Za cennosti nebo osobní doklady volně odložené provozovatel kempu neručí.

Vypracoval: Roman Pištěk, jednatel RiR s.r.o.

V Nové Roli dne 1. 1. 2019